વિશે એક પ્રથા પ્રશ્ન અજમાવી જુઓ Computer Knowledge

આ પ્રશ્ન તમારા સ્કોર અને રેન્કિંગ તરફ ગણવામાં નહીં આવે.