વિશે એક પ્રથા પ્રશ્ન અજમાવી જુઓ English Language

આ પ્રશ્ન તમારા સ્કોર અને રેન્કિંગ તરફ ગણવામાં નહીં આવે.