તમામ ચર્ચાઓ

ચર્ચાઓ ફોરમ તમને કોઈ પણ પ્રતિભાથી સંબંધિત કોઈપણ ક્વેરી અંગે ચર્ચા કરવા દે છે કારણ કે તમે અન્ય યુવાનો પાસેથી સમાન પ્રતિભાથી જવાબો મેળવો છો. ઑનલાઇન ચર્ચા શરૂ કરો, પ્રશ્નો પૂછો, અન્ય લોકો સાથે જવાબો મેળવો, સરળ અને મફત કરો

  • Bartender
  • Blog Management
  • Geotechnical Engineering
  • Maven
  • Remote Management
  • Surveyor
ટોચના ચર્ચાઓ
Hariom Dhiman

Which Part Of A Snake Help It To Hear ?

 • 538 જોવાઈ
 • |
 • 5 જવાબો
Hariom Dhiman

Which Part Of A Snake Help It To Hear ?

 • 1288 જોવાઈ
 • |
 • 5 જવાબો
Abhiram Rk

Scope Of Variable

 • 84 જોવાઈ
 • |
 • 5 જવાબો
તમામ ચર્ચાઓ
Pammy Sharma

Quantitative Aptitude Question ( Time And Work )

the average height of 25 boys is 1.4m.when 5 boys leave the group ,then the average height ...
 • 350 જોવાઈ
 • |
 • 31 જવાબો
Athira Ramesh

Find The Largest Possible Number Satisfying Following

which is the largest possible number that can be expressed with just three digits & the an ...
 • 11 જોવાઈ
 • |
 • 3 જવાબો
Vikrant Kumar

Zodiac Signs Exist Yes Or No?

.
 • 19 જોવાઈ
 • |
 • 3 જવાબો
Mohd Azeemushshan

Before The Mount Everest Was Discovered, What Was The Highest Mountain In The World?

Before the Mount Everest was discovered, what was the highest mountain in the world?
 • 106 જોવાઈ
 • |
 • 18 જવાબો
Vishvajeet Kumar

Which Letter Of The English Alphabet Flies, Sings, And Stings?

Which letter of the English alphabet flies, sings, and stings?
 • 388 જોવાઈ
 • |
 • 39 જવાબો
Dr. Manish Rawat Astrologer

What Is The Difference Between Astrology And Horoscopr ?

I want about the difference between Astrology and Horoscope
 • 37 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Apu Bilal Abdul Kamal

Employees’ Statutory Deductions Vs Contributions

Hi friends, does anyone know what the difference between „Employees’ Statutory Deductions” ...
 • 3 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Google Support

Google Adword, And Digital Marketing

hey their im expert in google adwords creating a campaign all types of network and all w ...
 • 101 જોવાઈ
 • |
 • 2 જવાબો
Nandita Tripathi

List Some Must-Have Interpersonal Skills That Everyone Should Have

List some Must-Have Interpersonal Skills that everyone should have !!!
 • 11 જોવાઈ
 • |
 • 2 જવાબો
Avinash Juriani

Just Tell Me How To Reduce Corruption Rate In India, Innovative Answers Plz

I have put forward this question in lieu of high corruption mostly at state level, so plz ...
 • 267 જોવાઈ
 • |
 • 8 જવાબો
Chetan Gunjkar

Just Imagine. F, I ,R, S, T, They Mixed With Each Others Like That, When We Multiply ...

F, I, R, S, T, and "first" are the numbers. "first" is used for confussion becoz those let ...
 • 67 જોવાઈ
 • |
 • 2 જવાબો
Suman Kansotiya

Is Jawed Habib Really Good?

.
 • 61 જોવાઈ
 • |
 • 8 જવાબો
Sajal Talwar

Can I Get A Job Working In The Video Game Industry By Learning About Graphic Design?

Can I get a job working in the video game industry by learning about graphic design.....
 • 7 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Sajal Talwar

Which College Is Best For Interior Designing.

which college is best for interior designing. and what we have to do in interior designing ...
 • 7 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Sajal Talwar

Define Hdfs And Yarn, And Talk About Their Respective Components.

Define HDFS and YARN, and talk about their respective components.
 • 5 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Sajal Talwar

Why Internal Communications Is More Important Than Ever

Why Internal Communications Is More Important Than Ever .At least 3 to 6 reason?
 • 5 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Sajal Talwar

What Is A Very Hard Question About Machining Processes In General That You Would Like To H...

What is a very hard question about machining processes in general that you would like to h ...
 • 54 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Sajal Talwar

Who Is Your Customer? Your Ideal Customer? Your Perfect Customer For What You Sell?

Who Is Your Customer.. Your Ideal Customer..Your Perfect Customer For What You Sell...how ...
 • 6 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Shubham Swarup

If, 1=3, 2=3, 3=3, 4=4, 5=4, 6=3, 10=3, 11=?

Analytical reasoning question. Answer with explanation
 • 83 જોવાઈ
 • |
 • 13 જવાબો
Sajal Talwar

How To Talk To Your Angriest Customers

How to Talk to Your Angandriest Customers and how to handle the angriest customer..
 • 5 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો