તમામ ચર્ચાઓ

ચર્ચાઓ ફોરમ તમને કોઈ પણ પ્રતિભાથી સંબંધિત કોઈપણ ક્વેરી અંગે ચર્ચા કરવા દે છે કારણ કે તમે અન્ય યુવાનો પાસેથી સમાન પ્રતિભાથી જવાબો મેળવો છો. ઑનલાઇન ચર્ચા શરૂ કરો, પ્રશ્નો પૂછો, અન્ય લોકો સાથે જવાબો મેળવો, સરળ અને મફત કરો

  • Biomedical Engineering
  • Electronics Engineering
  • Green Energy
  • Metallurgist
  • Sharepoint Developer
  • Wildlife Photography
તમામ ચર્ચાઓ
Pal Dex

Excellent You Tube Videos Related To Piping Stress Analysis

Dear All, Please find below links for Excellent You Tube Videos related to Piping Stres ...
 • 1 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Brahma Prakash Shukla

What Is Stored Procedure??????????????????????????

------------------------------------------------------------------------------------------ ...
 • 17 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Venkatesh Botla

How To Read Data From Spreadsheet Using Objective C/Swift?

I tried a lot but not get exact one. Please guide me if you know. Thanks.
 • 2 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Dash Bla

Learn Ratio For Ssc Cgl From The Best Educators

Ratio Part - 1 for SSC https://www.youtube.com/watch?v=9B5bSypzhLw (copy paste the link ...
 • 3 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Sk Barua

All About Cfa® Level 1 Exam Pattern And Format

Chartered financial analyst® designation is a professional credential that is offer by the ...
 • 2 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Kanika Garg

I Want To Do My Summer Training In Food Industry How To Apply?

i am student of Bsc microbial and food tech how to get internship
 • 3 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Vishvajeet Kumar

What Is The Full Form Of Scada?

what is the full form of SCADA?
 • 2 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Vishvajeet Kumar

Which Programming Language Use In Plc? Which Language You Will Prefer For Plc Programming ...

which programming language use in PLC? which language you will prefer for plc programming ...
 • 4 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Mridhula Rocks

Regarding Rowindex On Clicking The Particular Value

Can anyone help me how can i get a index onclicking particular value
 • 17 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Priyanuj Boruah

How To Get Google Mail Id If We Are Already Google Partners Like Example Xyz@Google.Com

Want google mail id, already we are google official partners please give a solution to get ...
 • 9 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Sharique Husain

Human Memorisation Or Memory Capacity Of Younger Generation May Become Obsolete In The Nea...

Human intelligence and attention spans are going for a toss as our reliance on cell phones ...
 • 1 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Priyanuj Boruah

How To Run A Google Ads With Trademark Keyword Like Iphone?

Wanted to run google ads for trademark keyword or branded keyword like iphone, but in port ...
 • 17 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Wiki11

Yoga Wiki, Information, Definition, Meaning, Exercises, History, Poses, Youtube, Instagram

There are few aasans described on https://www.wiki11.com/articles/yoga-wiki-info-definitio ...
 • 2 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Inspiracion Media

Looking For Animation Co-Founder

I am looking for an animation co-founder, preferably based in India, for my Ed-Tech startu ...
 • 1 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Ielts online

Live, Work And Study In The Uk With Ielts Desire Band 8 Kuwait(+237654759239)

(ieltswithoutexam@yahoo.com)BUY IELTS CERTIFICATE IN MALAYSIA,CANADA,INDIA,DUBAI(+23765475 ...
 • 81 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
K. Padmini

Major Role Of Microbes

is it useful or harmful
 • 3 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
Mahima Sah

Quizzes

One word
 • 27 જોવાઈ
 • |
 • 1 જવાબો
Mujahid Tafseer

What Are The Techniques Of Digital Marketing?

Explain in brief the techniques of Digital Marketing and how Digital Marketing is better t ...
 • 10 જોવાઈ
 • |
 • 0 જવાબો
 • ક્વેરી:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 યુથ4વર્ક. Terms and Privacy Policy
 • રહો કનેક્ટેડ