વિશે
Samir Thukral is an Indian Entrepreneur and a Founder of Sugar Industries in Asian Sugar Business. Samir Thukralrisk taking attitude makes him more likely to exploit the opportunities for his sugar industry business which has lead him to the success.

Samir Thukral is an active socialite based in Delhi with keen interest in Sports, politics, Social Welfare and entrepreneurship. Samir Thukral | Samir Thukral | Samir Thukral | Samir Thukral
પ્રતિભા
શિક્ષણ
Master of Business Administration
Ohio State University, Deemed University
1981-1985
પ્રોફાઇલ સ્નેપશોટ
Samir Thukral માં પ્રતિભાશાળી છે Aptitude Samir બહાર આધારિત છે Tiruchirapalli & અભ્યાસ કર્યો છે Global Business and Marketing, MBA-Master of Business Administration વર્ષ થી 1981-1985 માં OSU-Ohio State University, Deemed University.
Samir સંપર્ક કરવા માંગો છો?
  • ક્વેરી:
  • +91 11 64000230  or
  • support@youth4work.com
© 2018 યુથ4વર્ક. Terms and Privacy Policy
  • રહો કનેક્ટેડ