ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕರು (ವರ್ಣಮಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ) - L
   Loksd
   Lol
   Lol S