ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು

ಚರ್ಚೆಯ ವೇದಿಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುವಕರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಉಚಿತ.

  • Aerospace Engineering
  • Doctor
  • Job Control Language JCL
  • Oracle 11g
  • Spanish Language
  • SQL Server
ಉನ್ನತ ಚರ್ಚೆಗಳು
Anmol Rattan Singh

How To Upload Changes Made In Html Source Code Of A Website Over Internet?

 • 47 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 5 ಉತ್ತರಗಳು
Subramani Manikandan

Team

 • 17 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 5 ಉತ್ತರಗಳು
Angoucha Khumanthem

Hard Word In Same Task Or Little Work In Deferent Task

 • 14 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 5 ಉತ್ತರಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು
Ragini Pandey

Gk

hindi
 • 0 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Gourav Kumar

Difference Between Authorization And Privileged

What is difference between Authorization and privileged in database ?
 • 2 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Anmol Rattan Singh

How To Convert Amr File Into Mp3?

audio
 • 0 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Ansar Shareef

What Is A Machining Center

difference than cnc lathe
 • 0 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Satish Mishra

Cd:916 ::    : 1121

1)AH 2)AK 3)GK 4)AJ
 • 20 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 4 ಉತ್ತರಗಳು
Ansar Shareef

What Is The Process Between Cad And Cam

cad deals with designing processes and cam with manufacturing
 • 0 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Sushmitha Sherigar

What Is The Term For Natural Satellite?

a)sun b)moon c) meteorite d)asteroid Moon is the currect answer.
 • 16 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 7 ಉತ್ತರಗಳು
Chaitra B

The Battle Of Plassey Was Fought In Which Year?

It was a decisive british east India company victory over the Nawab of Bengal and his Fren ...
 • 12 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 6 ಉತ್ತರಗಳು
Anchal Dulichand

What Is The First Step Before Construct A Building??

When we construct a building ....then what first step we should take.....?
 • 5 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 3 ಉತ್ತರಗಳು
Manojkumar Ramling Boddu

What Is The Age Of The Youngest Child?

The sum of ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. A. 4 yea ...
 • 68 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 17 ಉತ್ತರಗಳು
Bhuvesh Gupta

Please Help Me Understand The Result Of Route Print Command

I am not able to understand the output of route print command. Please help me understand t ...
 • 8 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Bikram Tudu

What Does This Phrase Meaning.Somebody Answer Me Quick

Since accreditation is not mandatory substandard institutions have mushroomed over the yea ...
 • 28 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 3 ಉತ್ತರಗಳು
Gali Sai Prasad

I Have An Idea.....To Reduce Accident@ Deaths And Als A Doubt.Does It Works

This nothing about ....just simply to help ...people who are dieing with out immediate tre ...
 • 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Aman Kumar

Gk

where the ajanta and alora caves located pls don't google
 • 49 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 15 ಉತ್ತರಗಳು
Ashwani Kumar

Which Batsmen Score 3 Double Century In Odi?

...
 • 47 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 19 ಉತ್ತರಗಳು
Ch. Sai Aravind Kumar

Inline Function

Main difference between inline function and normal function
 • 14 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 2 ಉತ್ತರಗಳು
Joseph Xavier

Series

In a series find the tenth term?101,303,909,.........
 • 11 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 2 ಉತ್ತರಗಳು
Joseph Xavier

Sa

SA tour test prediction?
 • 5 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
Joseph Xavier

I Have No .Doyou Have?

commonsense.
 • 12 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Joseph Xavier

Apj

In european parliament,A.P.J.Abdulkalam mention one amil poet.Who is that? 1.Kaniyan poon ...
 • 2 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
 • ಪ್ರಶ್ನೆ:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2017 ಯೂತ್ 4ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇ