ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು

ಚರ್ಚೆಯ ವೇದಿಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುವಕರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಉಚಿತ.

  • Apiarist
  • Car Racing
  • Musician
  • Selenium
  • Time Management
  • Verification Specialist
ಉನ್ನತ ಚರ್ಚೆಗಳು
Shubhangi Sachdeva

What Office Software Are You Most Comfortable Using?

 • 35 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 5 ಉತ್ತರಗಳು
Shubhangi Sachdeva

How Do I Make An Image As A Background On My Web Pages?

 • 25 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 5 ಉತ್ತರಗಳು
Brahma Prakash Shukla

What Is Stored Procedure??????????????????????????

 • 90 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 5 ಉತ್ತರಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು
Shivi Shukla

What Is The Return Type Of Main?

what does zero and nonzero return value imply?
 • 8 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
Prashanthi Yeloori

How Can We Get Into Isro

After 12
 • 0 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Harshavardhan Bollineni

If You Mix Red Color With Pink And Pink With Green Then Yellow Is

USE PAINTINGS SJHFGJSHDGYWBGFUEUGIBGiegUHGUHEIUTGHEWGHIWEUUG
 • 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
Maneesha Mishra

Date Of Last Day Of Month In Postgres Or Oracle

WHAT IS THE FUNCTION TO RETURN THE LAST DAY OF THE MONTH FOR DATE GIVEN BY THE USER
 • 9 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
Hori Lal

How To Manage Your Stress ,Its Created Through By Argument With Your Senior

officer of your organization and officer is adament.Related to your duty and responsibilit ...
 • 11 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 3 ಉತ್ತರಗಳು
Mohammed Aejaz Ahmed

Why Is 'P' Not Pronounced In Psychology

understanding of linguistics is important
 • 14 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
Mohammed Aejaz Ahmed

Why Is 'P' Not Pronounced In Psychology

understanding of linguistics is important
 • 59 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 4 ಉತ್ತರಗಳು
Ram Kamal Yadav

Can Anybody Tell Me The Selection Process Of Wipro??

##
 • 28 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 2 ಉತ್ತರಗಳು
Ivan Balducci

It's Possible To Do A Relationship Between Coke Mento Geyser And Oral Buccal (Dental)?

Please. I would like to know if there is an analogy between the phenomenon Mento-Coke and ...
 • 6 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Vinay Sharma

Which Is The Most Cost Effective Erp Software For Manufacturing Companies

Which is the most cost effective ERP Software for Manufacturing Companies in India, which ...
 • 10 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Vishnu Kp

Simple Question

can we create game using C?
 • 1 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Hasan Raza

Need Cloud Hosting Recommendations

Which cloud infrastructure for Prestashop has the best reviews for security?
 • 2 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Hayley Marshall

Developing Management And Leadership Skills

I am looking for anyone who has completed CIPD 5LMS and wouldn't mind helping me with some ...
 • 23 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
Surya Nayak

Does Anybody Got Any Contact No Of Hr? Is It Fake Or Real Plz Help.

I got a mail from a hr contact details from a company. Does youth4work provides genuine h ...
 • 22 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
Ashishkumar Kurre

Metallurgy Type

metal
 • 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Ghanashyam Mishra

Undeploy Projects From Jbpm Console Or Command Prompt

How can I undeploy the JBPM projects from either the JBPM console or the cmd? Please he ...
 • 1 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Pallavi Gupta

What Software You Use To Edit Your Videos?

21st Century is all about people are uploading their videos to social networking sites. So ...
 • 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Pallavi Gupta

Is Radio Going To Die In Future?

With change and development in technologies, we moved on from our old Nokia to iPhone. So, ...
 • 2 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Pallavi Gupta

What Qualities Do You Think A Tv Anchor Must Have?

Every day we watch news channels and reality shows but we only like some anchors. Why?
 • 2 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 0 ಉತ್ತರಗಳು
Derangula Raju

The Question Based On Basics Of Electrical

A battery has a short-circuit current of 30A and an open circuit voltage of 24V. If the ba ...
 • 19 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
 • |
 • 1 ಉತ್ತರಗಳು
 • ಪ್ರಶ್ನೆ:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 ಯೂತ್ 4ವರ್ಕ್. Terms and Privacy Policy
 • ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇ