അപ്ലോഡ് പുനരാരംഭിക്കുക
  • യൂത്ത്
    • ജോബ് ദീസെർ, ഫ്രീലാൻസർമാർ, ജീവനക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരിൽ
  • കമ്പനി
നിങ്ങൾക്ക് doc അല്ലെങ്കിൽ docx അല്ലെങ്കിൽ pdf ഫയൽ ഉപയോഗിക്കാം.

ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു സൈൻ ഇൻ