ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യത്തിനായി ശ്രമിക്കുക Computer Knowledge

ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ റാങ്കിംഗ് എന്നകാര്യം ചെയ്യും.

  • ചോദ്യം:
  • +91 11 64000230  or
  • support@youth4work.com
© 2017 യൊഉഥ്൪വൊര്ക്. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം
  • ബന്ധം നിലനിർത്തുക