എല്ലാ ചർച്ചകളും

ഒരേ ടാലന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ടാലന്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചർച്ചകൾ ഫോറത്തിൽ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ഓൺലൈൻ ചർച്ച ആരംഭിക്കുക, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ, ലളിതവും സൌജന്യവുമുള്ള സഹായം.

  • Aerodynamics
  • Air Force Engineer
  • Apps
  • Biomedical Engineering
  • Indian Classical Dance
  • SAP Consultant
പ്രധാന ചർച്ചകൾ
Panapathra O

How To Build Links To A Website

 • 26 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 5 ഉത്തരങ്ങൾ
എല്ലാ ചർച്ചകളും
Deepika Raval

Does India Qualify To Play Volleyball In Olympics ?

?
 • 84 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 20 ഉത്തരങ്ങൾ
Hongsa James Chang

Look At This Series: 36, 34, 30, 28, 24, ... What Number Should Come Next?

Number series problem .
 • 254 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 106 ഉത്തരങ്ങൾ
Diwakar Soni

Complete The Series Abc_Abcaa_Bc_Abb_C.

options 1. abcc 2. abac 3. baca 4. caab
 • 311 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 37 ഉത്തരങ്ങൾ
Shubhangi Sachdeva

Do You Think Being Good In Academics Is Enough For A Presentable Personality?

Can the person who's a topper would be able to perform certain job roles well?
 • 69 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 8 ഉത്തരങ്ങൾ
Luigi Scarfone

Carburizing Heat Treatment Process

Hi all, deform can simulate the carburizing (heat treatmente process), and in this case ho ...
 • 1 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Ankit Sharad Patil

Who Is The Greatest Football Player Ever ?

Who is the greatest football player ever ? 1.Pele 2.Diego Maradona 3.Lionell Messi 4.C ...
 • 42 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 59 ഉത്തരങ്ങൾ
Shubhangi Sachdeva

Who Among The Following Player Scores Highest Number Of Goals In Football World Cup?

Choose from the options below: A. Jurgen Klinsmann B. Meradona C. Miroslave Klose ...
 • 70 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 20 ഉത്തരങ്ങൾ
Jeevarajan Y

Find The Next Number 1,5,7,8,4,?

Answer a:5 B:7 C:2 D:9
 • 58 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 15 ഉത്തരങ്ങൾ
Arava Naveen Kumar

There Are Deer And Peacocks In A Zoo. By Counting Heads They Are 80. The Number Of Their L...

guess the answer
 • 16933 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 514 ഉത്തരങ്ങൾ
Shivangee Gupta

Overloading And Overriding

what is difference between overloading and overriding?
 • 34461 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 530 ഉത്തരങ്ങൾ
Deepti Bhardwaj

The Gas Released During Preparation Of Bread Is :

Which gas is released during the preparation of bread? options are a)nitrogen b)hydrogen c ...
 • 4 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 1 ഉത്തരങ്ങൾ
Brahma Prakash Shukla

What Is Jvm.................???????

-----------------------------------------------------------------
 • 96 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 27 ഉത്തരങ്ങൾ
Smsm

In Best Companies To Invest In Under Submarine Records Value $10.95

want to know what are the limits optimal price Under submarine records limited to $10.95 p ...
 • 2 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Manju Thampi

Php Or Android Is Best For Carrier

i am bca student and also a freasher ,so i search a job which is best for carrier php or ...
 • 56 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 4 ഉത്തരങ്ങൾ
Jone Marcus

Buy Ielts Certificate Online Buy Passport Id Card, Drivers License

BUY IELTS CERTIFICATE ONLINE BUY FAKE PASSPORT ID CARD, DRIVERS LICENSE what’s app: +1(2 ...
 • 1 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Jone Marcus

Buy Ielts Certificate Online Buy Fake Passport Id Card, Drivers License

BUY IELTS CERTIFICATE ONLINE BUY FAKE PASSPORT ID CARD, DRIVERS LICENSE what’s app: +1(2 ...
 • 2 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Eslavath Saritha

First Is The First Of The First,Last Is The First Of The First In Betwo Hol

First is the first of the first, last is the first of the first in between two holes . wha ...
 • 42 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 2 ഉത്തരങ്ങൾ
Suman Kansotiya

Is There Any Need Of Two Type Of Sources During Circuit Analysis?

.
 • 107 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 21 ഉത്തരങ്ങൾ
Rishabh Pandey

Give An Answer With Open Mind!!

Adarsh and Anupam two twins born in May, but their birthday is in June | How is that possi ...
 • 293 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 34 ഉത്തരങ്ങൾ
Shubhangi Sachdeva

Dance Is An Art. Agree? Disagree?

Would you confront your parents that you wanna pursue dance and not higher education?
 • 164 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 29 ഉത്തരങ്ങൾ