എല്ലാ ചർച്ചകളും

ഒരേ ടാലന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ടാലന്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചർച്ചകൾ ഫോറത്തിൽ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ഓൺലൈൻ ചർച്ച ആരംഭിക്കുക, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ, ലളിതവും സൌജന്യവുമുള്ള സഹായം.

  • Basics in E Plan
  • Caddie
  • Chassis System Design
  • Digital Communication
  • Machine Drawing
  • SAS Analytics
പ്രധാന ചർച്ചകൾ
Shubhangi Sachdeva

How Much Time Do You Spend Everyday On Video Games?

 • 63 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 5 ഉത്തരങ്ങൾ
Shubhangi Sachdeva

How Do I Make An Image As A Background On My Web Pages?

 • 25 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 5 ഉത്തരങ്ങൾ
Shubhangi Sachdeva

What Is Your Best Motivational Theory When You Feel Upset?

 • 19 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 5 ഉത്തരങ്ങൾ
എല്ലാ ചർച്ചകളും
Shivi Shukla

What Is The Return Type Of Main?

what does zero and nonzero return value imply?
 • 8 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 1 ഉത്തരങ്ങൾ
Prashanthi Yeloori

How Can We Get Into Isro

After 12
 • 0 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Harshavardhan Bollineni

If You Mix Red Color With Pink And Pink With Green Then Yellow Is

USE PAINTINGS SJHFGJSHDGYWBGFUEUGIBGiegUHGUHEIUTGHEWGHIWEUUG
 • 3 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 1 ഉത്തരങ്ങൾ
Maneesha Mishra

Date Of Last Day Of Month In Postgres Or Oracle

WHAT IS THE FUNCTION TO RETURN THE LAST DAY OF THE MONTH FOR DATE GIVEN BY THE USER
 • 9 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 1 ഉത്തരങ്ങൾ
Hori Lal

How To Manage Your Stress ,Its Created Through By Argument With Your Senior

officer of your organization and officer is adament.Related to your duty and responsibilit ...
 • 11 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 3 ഉത്തരങ്ങൾ
Mohammed Aejaz Ahmed

Why Is 'P' Not Pronounced In Psychology

understanding of linguistics is important
 • 14 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 1 ഉത്തരങ്ങൾ
Mohammed Aejaz Ahmed

Why Is 'P' Not Pronounced In Psychology

understanding of linguistics is important
 • 60 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 4 ഉത്തരങ്ങൾ
Ram Kamal Yadav

Can Anybody Tell Me The Selection Process Of Wipro??

##
 • 28 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 2 ഉത്തരങ്ങൾ
Ivan Balducci

It's Possible To Do A Relationship Between Coke Mento Geyser And Oral Buccal (Dental)?

Please. I would like to know if there is an analogy between the phenomenon Mento-Coke and ...
 • 7 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Vinay Sharma

Which Is The Most Cost Effective Erp Software For Manufacturing Companies

Which is the most cost effective ERP Software for Manufacturing Companies in India, which ...
 • 10 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Vishnu Kp

Simple Question

can we create game using C?
 • 1 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Hasan Raza

Need Cloud Hosting Recommendations

Which cloud infrastructure for Prestashop has the best reviews for security?
 • 2 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Hayley Marshall

Developing Management And Leadership Skills

I am looking for anyone who has completed CIPD 5LMS and wouldn't mind helping me with some ...
 • 23 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 1 ഉത്തരങ്ങൾ
Surya Nayak

Does Anybody Got Any Contact No Of Hr? Is It Fake Or Real Plz Help.

I got a mail from a hr contact details from a company. Does youth4work provides genuine h ...
 • 22 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 1 ഉത്തരങ്ങൾ
Ashishkumar Kurre

Metallurgy Type

metal
 • 3 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Ghanashyam Mishra

Undeploy Projects From Jbpm Console Or Command Prompt

How can I undeploy the JBPM projects from either the JBPM console or the cmd? Please he ...
 • 1 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Pallavi Gupta

What Software You Use To Edit Your Videos?

21st Century is all about people are uploading their videos to social networking sites. So ...
 • 3 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Pallavi Gupta

Is Radio Going To Die In Future?

With change and development in technologies, we moved on from our old Nokia to iPhone. So, ...
 • 2 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Pallavi Gupta

What Qualities Do You Think A Tv Anchor Must Have?

Every day we watch news channels and reality shows but we only like some anchors. Why?
 • 2 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 0 ഉത്തരങ്ങൾ
Derangula Raju

The Question Based On Basics Of Electrical

A battery has a short-circuit current of 30A and an open circuit voltage of 24V. If the ba ...
 • 19 കാഴ്ചകൾ
 • |
 • 1 ഉത്തരങ്ങൾ
 • ചോദ്യം:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 യൊഉഥ്൪വൊര്ക്. Terms and Privacy Policy
 • ബന്ധം നിലനിർത്തുക