அனைத்து கலந்துரையாடல்களும்

அதே திறமையைக் கொண்ட பிற இளைஞர்களிடமிருந்து பதில்களைப் பெறுவதன் மூலம் எந்தவொரு திறமையுடனும் சம்பந்தப்பட்ட எந்தவொரு வினவையும் கலந்துரையாட நீங்கள் கலந்துரையாடலாம். ஆன்லைன் விவாதத்தைத் தொடங்கவும், கேள்விகளைக் கேட்கவும், பதில்களைக் கொண்ட மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யவும், எளிய மற்றும் இலவசமாகவும்.

  • Advance Java
  • Analytical Chemistry
  • Digital Photography
  • Dreamweaver
  • Quality Assurance
  • Web Developer
சிறந்த விவாதங்கள்
Shubhangi Sachdeva

How Do I Make An Image As A Background On My Web Pages?

 • 25 பார்வைகள்
 • |
 • 5 பதில்கள்
Brahma Prakash Shukla

What Is Stored Procedure??????????????????????????

 • 79 பார்வைகள்
 • |
 • 5 பதில்கள்
Shubhangi Sachdeva

How Many Squares Does A Chess Board Consists Of?

 • 17 பார்வைகள்
 • |
 • 5 பதில்கள்
அனைத்து கலந்துரையாடல்களும்
Hori Lal

How To Manage Your Stress ,Its Created Through By Argument With Your Senior

officer of your organization and officer is adament.Related to your duty and responsibilit ...
 • 1 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Mohammed Aejaz Ahmed

Why Is 'P' Not Pronounced In Psychology

understanding of linguistics is important
 • 2 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Mohammed Aejaz Ahmed

Why Is 'P' Not Pronounced In Psychology

understanding of linguistics is important
 • 10 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Ram Kamal Yadav

Can Anybody Tell Me The Selection Process Of Wipro??

##
 • 13 பார்வைகள்
 • |
 • 1 பதில்கள்
Ivan Balducci

It's Possible To Do A Relationship Between Coke Mento Geyser And Oral Buccal (Dental)?

Please. I would like to know if there is an analogy between the phenomenon Mento-Coke and ...
 • 6 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Vinay Sharma

Which Is The Most Cost Effective Erp Software For Manufacturing Companies

Which is the most cost effective ERP Software for Manufacturing Companies in India, which ...
 • 7 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Vishnu Kp

Simple Question

can we create game using C?
 • 1 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Hasan Raza

Need Cloud Hosting Recommendations

Which cloud infrastructure for Prestashop has the best reviews for security?
 • 2 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Hayley Marshall

Developing Management And Leadership Skills

I am looking for anyone who has completed CIPD 5LMS and wouldn't mind helping me with some ...
 • 22 பார்வைகள்
 • |
 • 1 பதில்கள்
Surya Nayak

Does Anybody Got Any Contact No Of Hr? Is It Fake Or Real Plz Help.

I got a mail from a hr contact details from a company. Does youth4work provides genuine h ...
 • 19 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Ashishkumar Kurre

Metallurgy Type

metal
 • 3 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Ghanashyam Mishra

Undeploy Projects From Jbpm Console Or Command Prompt

How can I undeploy the JBPM projects from either the JBPM console or the cmd? Please he ...
 • 1 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Pallavi Gupta

What Software You Use To Edit Your Videos?

21st Century is all about people are uploading their videos to social networking sites. So ...
 • 3 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Pallavi Gupta

Is Radio Going To Die In Future?

With change and development in technologies, we moved on from our old Nokia to iPhone. So, ...
 • 2 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Pallavi Gupta

What Qualities Do You Think A Tv Anchor Must Have?

Every day we watch news channels and reality shows but we only like some anchors. Why?
 • 2 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Derangula Raju

The Question Based On Basics Of Electrical

A battery has a short-circuit current of 30A and an open circuit voltage of 24V. If the ba ...
 • 17 பார்வைகள்
 • |
 • 1 பதில்கள்
Ketan Gondaliya

What Is Tcp And Udp?

what is TCP and UDP protocols and also what is different between them?
 • 8 பார்வைகள்
 • |
 • 3 பதில்கள்
Ketan Gondaliya

What Is Tcp And Udp?

what is TCP and UDP protocols and also what is different between them?
 • 12 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Pinky Bai

What Is The Best Thing To Do After Python Certification Course??

need suggestion after completion of python course what can i do to get a job
 • 24 பார்வைகள்
 • |
 • 4 பதில்கள்
Omkar Yadav

2=5,3=7,4=9,5=?

find
 • 285 பார்வைகள்
 • |
 • 167 பதில்கள்
 • கேள்வி:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 இளைஞர்4வேலை. Terms and Privacy Policy
 • இணைந்திருங்கள்