அனைத்து கலந்துரையாடல்களும்

அதே திறமையைக் கொண்ட பிற இளைஞர்களிடமிருந்து பதில்களைப் பெறுவதன் மூலம் எந்தவொரு திறமையுடனும் சம்பந்தப்பட்ட எந்தவொரு வினவையும் கலந்துரையாட நீங்கள் கலந்துரையாடலாம். ஆன்லைன் விவாதத்தைத் தொடங்கவும், கேள்விகளைக் கேட்கவும், பதில்களைக் கொண்ட மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யவும், எளிய மற்றும் இலவசமாகவும்.

  • Creative Art
  • Management Skills
  • Passion for Robotics
  • Pulp and Paper Techno...
  • Record Keeping
  • Relationship Management
சிறந்த விவாதங்கள்
Sneha Gupta

Trick

 • 133 பார்வைகள்
 • |
 • 5 பதில்கள்
Mahesh Nakka

What It Takes To Be A Successful Content Writer/Editor

 • 47 பார்வைகள்
 • |
 • 5 பதில்கள்
அனைத்து கலந்துரையாடல்களும்
Yedida Pralayasimha

Best Online Survey Platform And Reach Targeted People

Online survey software helps you gain right visibility and reach targeted people.Create yo ...
 • 2 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Gursimran Singh

How To Link A Fingerprint Scanner With Yout Attendance Project?

Just trying to make bimetric attendance software for the major project and being confused ...
 • 2 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Mythili R

Low Weight Concrete And Its Durability

will the light weight concrete be capable of sustaining a heavy load? if so what is the ma ...
 • 3 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Md Noorullah Raza

What Is Mutator & Accessor ?

mutator and accessor term is unknown for me please explain any one
 • 18 பார்வைகள்
 • |
 • 3 பதில்கள்
Vikas Jangir

Which Of The Following Is Not A Transmission Medium?

A) telephone lines B) modem C) coaxial cable D) microwave system
 • 61 பார்வைகள்
 • |
 • 32 பதில்கள்
Prajapati Pradyum Girish Chandra

Engineering

What is real meaning of engineering?
 • 9 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Prajapati Pradyum Girish Chandra

Engineering

What is real meaning of engineering?
 • 42 பார்வைகள்
 • |
 • 9 பதில்கள்
Malhar Kadam

Who Is Bst Player For Basketball

bst in the world
 • 0 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Sangharsh Wakle

How To Draw Rib. ..Sometimes It Get Difficult.

then is that right if we draw a square and cut it extrudelly
 • 5 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Sanjeev Kumar Thakur

Foundry Technology Is Useful Thing

Foundry Technology Forum is an online discussion forum where youth or even the experienced ...
 • 2 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Sanjeev Kumar Thakur

Foundry Technology Is Useful Thing

Foundry Technology Forum is an online discussion forum where youth or even the experienced ...
 • 4 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Pratik Dilip Vasani

I Am Asking About Elephant Teeths ?

how much long thus the elephant teeth or from which chemical or material material are they ...
 • 5 பார்வைகள்
 • |
 • 1 பதில்கள்
Nivedita Kasturi

Help Me Solving Below Problem Bitwise Operator Is Being Used And Following Program Is Not ...

public class TestAllpossibilieits { public static void main(String args[]) throws IOE ...
 • 88 பார்வைகள்
 • |
 • 5 பதில்கள்
Sonali Shukla

How Can You Categorize The Customers For Selling A Product?

Like if you are producing a product.. Whom you will target first?
 • 7 பார்வைகள்
 • |
 • 1 பதில்கள்
Ravi Bhoyar

Jjjjggyygggfthhffhvhhhhhufufififif

GggfffgggfffhhggjjsjdjdjjdjdjdjfjfjfjjfjfjjfjfGggfffgggfffhhggjjsjdjdjjdjdjdjfjfjfjjfjfjjf ...
 • 5 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Sneha Gupta

Puzzles

You have no control over me, I am not real, though sometimes you believe me, I come ba ...
 • 199 பார்வைகள்
 • |
 • 40 பதில்கள்
SynergyTop

Cross Platform Application Development By Xamarin

Develop Native Android, iOS and Windows Mobile Apps with Shared App Code. Visit the blog ...
 • 1 பார்வைகள்
 • |
 • 1 பதில்கள்
Sharique Husain

To Expand Economy Plug The Gap In The Market By Doing Litmus Test!!!

what i think every age group(from child to old age)there degree of qoutient(i.e.happiness& ...
 • 6 பார்வைகள்
 • |
 • 0 பதில்கள்
Landery Ravi

What Is Boo,Please Tell Me Boo Full Form,How To. Prepare Telecom Sector

What is boo,please tell me boo full form,how to. Prepare Telecom sector
 • 7 பார்வைகள்
 • |
 • 1 பதில்கள்
 • கேள்வி:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 இளைஞர்4வேலை. Terms and Privacy Policy
 • இணைந்திருங்கள்