గురించి ఒక అభ్యాసం ప్రశ్న ప్రయత్నించండి C Language

ఈ ప్రశ్న మీ స్కోరు మరియు ర్యాంకింగ్ లెక్కించబడవని.