అన్ని చర్చలు

చర్చలు ఫోరమ్ మీరు ఇతర యువత నుండి అదే ప్రతిభతో సమాధానాలను పొందినప్పుడు ఏ ప్రతిభకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను చర్చించటానికి అనుమతిస్తుంది. ఆన్లైన్ చర్చను ప్రారంభించండి, ప్రశ్నలను అడగండి, ఇతరులకు సమాధానాలు అందించండి, సులభమైన & ఉచితం.

  • Aquariculture
  • Biker
  • Corporate communication
  • Legal Advocate
  • Online Gaming
  • Public Policy
అగ్ర చర్చలు
Mahesh Nakka

What It Takes To Be A Successful Content Writer/Editor

 • 47 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 5 జవాబులు
Sneha Gupta

Trick

 • 133 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 5 జవాబులు
అన్ని చర్చలు
Yedida Pralayasimha

Best Online Survey Platform And Reach Targeted People

Online survey software helps you gain right visibility and reach targeted people.Create yo ...
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Gursimran Singh

How To Link A Fingerprint Scanner With Yout Attendance Project?

Just trying to make bimetric attendance software for the major project and being confused ...
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Mythili R

Low Weight Concrete And Its Durability

will the light weight concrete be capable of sustaining a heavy load? if so what is the ma ...
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Md Noorullah Raza

What Is Mutator & Accessor ?

mutator and accessor term is unknown for me please explain any one
 • 18 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 3 జవాబులు
Vikas Jangir

Which Of The Following Is Not A Transmission Medium?

A) telephone lines B) modem C) coaxial cable D) microwave system
 • 61 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 32 జవాబులు
Prajapati Pradyum Girish Chandra

Engineering

What is real meaning of engineering?
 • 9 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Prajapati Pradyum Girish Chandra

Engineering

What is real meaning of engineering?
 • 42 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 9 జవాబులు
Malhar Kadam

Who Is Bst Player For Basketball

bst in the world
 • 0 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Rahul Maurya

The Rotor Winding Of The Synchronous Motor Is Excited By The Revolving Field

yes/No
 • 12 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 12 జవాబులు
Sangharsh Wakle

How To Draw Rib. ..Sometimes It Get Difficult.

then is that right if we draw a square and cut it extrudelly
 • 5 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Sanjeev Kumar Thakur

Foundry Technology Is Useful Thing

Foundry Technology Forum is an online discussion forum where youth or even the experienced ...
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Sanjeev Kumar Thakur

Foundry Technology Is Useful Thing

Foundry Technology Forum is an online discussion forum where youth or even the experienced ...
 • 4 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Pratik Dilip Vasani

I Am Asking About Elephant Teeths ?

how much long thus the elephant teeth or from which chemical or material material are they ...
 • 5 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Nivedita Kasturi

Help Me Solving Below Problem Bitwise Operator Is Being Used And Following Program Is Not ...

public class TestAllpossibilieits { public static void main(String args[]) throws IOE ...
 • 88 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 5 జవాబులు
Sonali Shukla

How Can You Categorize The Customers For Selling A Product?

Like if you are producing a product.. Whom you will target first?
 • 7 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Ravi Bhoyar

Jjjjggyygggfthhffhvhhhhhufufififif

GggfffgggfffhhggjjsjdjdjjdjdjdjfjfjfjjfjfjjfjfGggfffgggfffhhggjjsjdjdjjdjdjdjfjfjfjjfjfjjf ...
 • 5 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Sneha Gupta

Puzzles

You have no control over me, I am not real, though sometimes you believe me, I come ba ...
 • 199 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 40 జవాబులు
SynergyTop

Cross Platform Application Development By Xamarin

Develop Native Android, iOS and Windows Mobile Apps with Shared App Code. Visit the blog ...
 • 1 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Sharique Husain

To Expand Economy Plug The Gap In The Market By Doing Litmus Test!!!

what i think every age group(from child to old age)there degree of qoutient(i.e.happiness& ...
 • 6 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Landery Ravi

What Is Boo,Please Tell Me Boo Full Form,How To. Prepare Telecom Sector

What is boo,please tell me boo full form,how to. Prepare Telecom sector
 • 7 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
 • ప్రశ్న:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 యూత్4పని. Terms and Privacy Policy
 • స్టే కనెక్ట్