అన్ని చర్చలు

చర్చలు ఫోరమ్ మీరు ఇతర యువత నుండి అదే ప్రతిభతో సమాధానాలను పొందినప్పుడు ఏ ప్రతిభకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను చర్చించటానికి అనుమతిస్తుంది. ఆన్లైన్ చర్చను ప్రారంభించండి, ప్రశ్నలను అడగండి, ఇతరులకు సమాధానాలు అందించండి, సులభమైన & ఉచితం.

  • Animation
  • Article Marketing
  • Canvas Painting
  • Critical Observer
  • Fighter Pilot
  • Industrial Automation
అగ్ర చర్చలు
Shubhangi Sachdeva

How Many Squares Does A Chess Board Consists Of?

 • 18 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 5 జవాబులు
Shubhangi Sachdeva

What Office Software Are You Most Comfortable Using?

 • 35 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 5 జవాబులు
Shubhangi Sachdeva

How Do I Make An Image As A Background On My Web Pages?

 • 25 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 5 జవాబులు
అన్ని చర్చలు
Maneesha Mishra

Date Of Last Day Of Month In Postgres Or Oracle

WHAT IS THE FUNCTION TO RETURN THE LAST DAY OF THE MONTH FOR DATE GIVEN BY THE USER
 • 5 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Hori Lal

How To Manage Your Stress ,Its Created Through By Argument With Your Senior

officer of your organization and officer is adament.Related to your duty and responsibilit ...
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Mohammed Aejaz Ahmed

Why Is 'P' Not Pronounced In Psychology

understanding of linguistics is important
 • 7 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Mohammed Aejaz Ahmed

Why Is 'P' Not Pronounced In Psychology

understanding of linguistics is important
 • 21 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Ram Kamal Yadav

Can Anybody Tell Me The Selection Process Of Wipro??

##
 • 20 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Ivan Balducci

It's Possible To Do A Relationship Between Coke Mento Geyser And Oral Buccal (Dental)?

Please. I would like to know if there is an analogy between the phenomenon Mento-Coke and ...
 • 6 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Vinay Sharma

Which Is The Most Cost Effective Erp Software For Manufacturing Companies

Which is the most cost effective ERP Software for Manufacturing Companies in India, which ...
 • 9 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Vishnu Kp

Simple Question

can we create game using C?
 • 1 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Hasan Raza

Need Cloud Hosting Recommendations

Which cloud infrastructure for Prestashop has the best reviews for security?
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Hayley Marshall

Developing Management And Leadership Skills

I am looking for anyone who has completed CIPD 5LMS and wouldn't mind helping me with some ...
 • 22 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Surya Nayak

Does Anybody Got Any Contact No Of Hr? Is It Fake Or Real Plz Help.

I got a mail from a hr contact details from a company. Does youth4work provides genuine h ...
 • 21 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Ashishkumar Kurre

Metallurgy Type

metal
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Ghanashyam Mishra

Undeploy Projects From Jbpm Console Or Command Prompt

How can I undeploy the JBPM projects from either the JBPM console or the cmd? Please he ...
 • 1 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Pallavi Gupta

What Software You Use To Edit Your Videos?

21st Century is all about people are uploading their videos to social networking sites. So ...
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Pallavi Gupta

Is Radio Going To Die In Future?

With change and development in technologies, we moved on from our old Nokia to iPhone. So, ...
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Pallavi Gupta

What Qualities Do You Think A Tv Anchor Must Have?

Every day we watch news channels and reality shows but we only like some anchors. Why?
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Derangula Raju

The Question Based On Basics Of Electrical

A battery has a short-circuit current of 30A and an open circuit voltage of 24V. If the ba ...
 • 17 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Ketan Gondaliya

What Is Tcp And Udp?

what is TCP and UDP protocols and also what is different between them?
 • 9 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 3 జవాబులు
Ketan Gondaliya

What Is Tcp And Udp?

what is TCP and UDP protocols and also what is different between them?
 • 14 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Pinky Bai

What Is The Best Thing To Do After Python Certification Course??

need suggestion after completion of python course what can i do to get a job
 • 26 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 4 జవాబులు
 • ప్రశ్న:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 యూత్4పని. Terms and Privacy Policy
 • స్టే కనెక్ట్