అన్ని చర్చలు

చర్చలు ఫోరమ్ మీరు ఇతర యువత నుండి అదే ప్రతిభతో సమాధానాలను పొందినప్పుడు ఏ ప్రతిభకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను చర్చించటానికి అనుమతిస్తుంది. ఆన్లైన్ చర్చను ప్రారంభించండి, ప్రశ్నలను అడగండి, ఇతరులకు సమాధానాలు అందించండి, సులభమైన & ఉచితం.

  • Good Understanding
  • High Performance Comp...
  • NetBeans
  • Radio Advertising
  • Sailor
  • Tailor
అగ్ర చర్చలు
Hariom Dhiman

Which Part Of A Snake Help It To Hear ?

 • 376 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 5 జవాబులు
Sibu Rana

Why Alternator Has No Commutator?

 • 687 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 5 జవాబులు
అన్ని చర్చలు
Nandita Tripathi

What Is Staad Pro, Explain Briefly ?

What is Staad Pro, explain in simple terms as this is a new & complex technology ?
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Sajal Talwar

What Is Creativity To You? Do You Consider Yourself To Be Creative? Why Or Why Not?

What is creativity to you? Do you consider yourself to be creative? Why or why not?
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Nandita Tripathi

Suggest Some Online Tools For Advertising ?

Suggest some online tools for advertising as online audience is more vital now
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Sajal Talwar

Do You Think You Are Or Could Be Good At Customer Service? What Makes You Say That?

Do you think you are or could be good at customer service? What makes you say that?
 • 5 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Nandita Tripathi

Best Institute For Learning Robotics And Its Applications ?

Best Institute for learning Robotics and its applications, preferable Banglore
 • 6 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Pammy Sharma

Quantitative Aptitude ( Time And Work )

the average height of 25 boys is 1.4m.when 5 boys leave the group ,then the average height ...
 • 86 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 4 జవాబులు
Nandita Tripathi

What Are Some Of The Best Photo Editing Soft Other Than Photoshop ?

What are some of the best photo editing soft other than Photoshop ?
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 0 జవాబులు
Nandita Tripathi

What Should Be Done To Do Better Retail Management ?

What should be done to do Better Retail Management ? give some pts
 • 5 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Nandita Tripathi

Is Arts Necessary In Today's Age ?

Is Arts Necessary in today's age, as it is still taught in schools ?
 • 4 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Vibhor Tandon

Is Brand Management Essential For A Company

How does brand management contribute to image of a company in the competitive world
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Nandita Tripathi

What Is Punlic Sector ? Explain Briefly

What is Punlic Sector ? what does it include ? explain briefly
 • 4 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Sajal Talwar

Experts Of Matlab, How Did You Learn? Any Advice For Beginner/Intermediate Users?

Experts of MATLAB, how did you learn? Any advice for beginner/intermediate users?
 • 5 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Sajal Talwar

What Is The Science Of Education?Why Is It Important For Us To Study Science?

What is the science of education?Why is it important for us to study science?
 • 5 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Vibhor Tandon

What Is Role Of Surveyor At Construction Site

role of surveyor at construction site in a real estate area and his contribution
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Sajal Talwar

How Are The Different Clinically Relevant Species Of Staphylococcus Distinguished?

How are the different clinically relevant species of Staphylococcus distinguished?
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Sajal Talwar

What Is The Difference Between Hindi And Tamil?

What is the difference between Hindi and Tamil?Is Tamil language derived from Sanskrit?
 • 6 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Vibhor Tandon

Does Coaching Help In Clearing Entrance Exams

The expense of coaching can help or give you edge over other students
 • 2 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Vibhor Tandon

What Is Selenium And Brief Description Regarding

Is Selenium a software and if it is how can we describe it in software terms
 • 4 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు
Mandvi kumari

Find The Difference Between Age Of Saloni And Abhishek.

Average age of Akshay , Saloni and Abhishek is 32 after 4 year.Ratio of present age of Aks ...
 • 719 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 35 జవాబులు
Vibhor Tandon

Does Optimism Help In Growth In Future

Do we believe that optimism is need of hour for growth in our professional life
 • 3 అభిప్రాయాలు
 • |
 • 1 జవాబులు